عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من

Advert details

Advert ID: 636
Displayed: 1793
Expires: 2022-06-18 17:14:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:14:47
Modified: 2017-11-30 17:14:47
Created by
Guest

Description

تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غبار را پاک می کند.

این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Multi color swirl fabric for Export
Multi color swirl fabric for Export
2017-12-18 09:41:09Fashion AccessoriesProductIran6 $
Multi color swirl fabric
Bakhtiari Gabbeh
Bakhtiari Gabbeh
2017-12-17 08:21:34Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran45 $
Bakhtiari Gabbeh
VASELINE FOR EXPORT
VASELINE FOR EXPORT
2017-12-11 09:24:06ChemicalsProductIran
VASELINE
apples fir export
apples fir export
2017-12-25 12:16:14Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Tavakoli's apples garden
Iran Exporting Kashmari raisins
Iran Exporting Kashmari raisins
2018-03-18 15:53:13Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Iraninan Kashmari raisins Exporting