عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من

Advert details

Advert ID: 636
Displayed: 1629
Expires: 2022-06-18 17:14:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:14:47
Modified: 2017-11-30 17:14:47
Created by
Guest

Description

تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غبار را پاک می کند.

این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Scouring Powder Yekta
Scouring Powder Yekta
2017-12-01 15:42:08ChemicalsProductIran
Scouring Powder
STEEL AND FAUCET SHINER
STEEL AND FAUCET SHINER
2017-12-01 16:22:13ChemicalsProductIran
STEEL AND FAUCET SHINER
 Automatic Detergent Powder
Automatic Detergent Powder
2017-11-30 17:12:59ChemicalsProductIran
Automatic Detergent Powder
Dishwashing Liquid Top
Dishwashing Liquid Top
2017-12-01 15:51:55ChemicalsProductIran
Dishwashing Liquid
Sehat Cedr Shampoo For Export
Sehat Cedr Shampoo For Export
2017-12-15 13:49:14ChemicalsProductIran
Sehat Cedr Shampoo